miljöpolicy banner

Miljöpolicy

Hållbar

-Möter framtidens krav på hållbarhet inom miljö, ekonomiskt och socialt ansvar

Inledning

Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för vår miljö och försöker därför minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt och anpassa verksamheten till naturens kretslopp och på så vis till en långsiktig hållbar utveckling.

Vi följer tillämpliga miljöregler och gör vad vi kan för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöbeslut skall genomsyra samtliga beslut i organisationen och det är varje enskild medarbetares ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer.

Syfte

Syftet med vår miljöpolicy är att beskriva hur vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan på olika vis

Det går åt 100 % mindre energi för att återanvända en begagnad originaldel jämfört med en nytillverkad.”

Övergripande riktlinjer

Atracco Groups målsättning är att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom ständiga förbättringar. Att systematiskt undersöka hur vår verksamhet påverkar miljön ger oss möjlighet att vidta åtgärder där vårt arbete brister.

Följande riktlinjer gäller inom Atracco Group:

Vi skall förebygga och minimera förorening av mark, luft och vatten.

Vi kartlägger verksamheten och är på så sätt väl medvetna om på vilket sätt vår verksamhet påverkar miljön

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt vätskor, energi, kemikalier och fordonsanvändningen eftersom vi vet att det är där vi har vår största miljöpåverkan.

Vi ser också på hur vi reser i tjänsten och hur vi använder lokaler/anläggningar

Vi strävar efter att öka andelen miljöbilar i tjänstebilsflottan

Vi strävar efter, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.)

Vi ska vidta konkreta åtgärder för en bättre miljö i möjligaste mån då detta ger oss återbetalning inte bara i miljö utan även ekonomiskt genom nöjdare kunder

Vi ska återvinna vår kontorsförbrukning och förpackningsmaterial så långt det är möjligt.

Vi skall minimera användandet av engångsartiklar

Vi skall ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.

Vi skall använda och hushålla energi på ett ansvarsfullt sätt.

Vi skall aktivt informera om och marknadsföra våra miljövänliga produkter:

Vi ska ta vara på och utveckla våra medarbetares intresse för miljöfrågor och säkerställa att miljöaspekten finns med i den dagliga verksamheten.

Vi skall förstå och uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk som kan hänföras till miljön.

Vi är konkreta och resultatorienterade

Vi vidtar konkreta och synliga åtgärder. Vi formulerar mål och handlingsplaner i vår miljöplan. Vi mäter och följer upp åtgärderna och redovisar resultaten. Miljöplanen revideras regelbundet.

Vi påverkar andra

Genom kontinuerligt samarbete och utbyte med andra verksamheter utvecklar vi och får större genomslagskraft för miljöarbetet. Vi är ett gott föredöme inom miljöområdet och kan på så sätt påverka andra att också arbeta aktivt med miljöfrågor. 

Ansvar

Vi skapar bred förankring i vår organisation genom att ha en central miljösamordnare med uppdrag att säkerställa att alla enheter arbetar aktivt med miljöåtgärder.

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som Atracco Group har satt upp för sitt miljöarbete.  Platschefer och Vd:ar ansvarar för att vår miljöpolicy kommuniceras ut på anläggningen och att regler efterlevs.

Alla Atracco:s demonteringsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001

DatumFörfattareGodkänd avRevisionsanteckningarAvsnitt som påverkas
2018EQMLedningsgruppenPolicy (original) 
2021-07-29EQMLedningsgruppenPolicy omarbetadAlla avsnitt, helt nytt utseende och delvis innehåll