Atracco AB Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur Atracco Group AB (hädanefter benämnt AGAB) och dess koncernbolag samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till AGAB eller något av våra koncernbolag. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Atracco AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556130-4519). Vi finns på Druveforsvägen 32, 504 33 Borås. På vår webbplats https://atracco.se/  kan du läsa mer om oss.

Atracco AB tar alltid största möjliga ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter med försiktighet och inom de regelverk om finns. De anställda i koncernen som behandlar personuppgifter har samtliga fått en grundläggande utbildning.

Atracco AB och dess koncernbolag har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta dpo@atracco.se.

Dina rättigheter

 • Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

 • Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

 • Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

 • Du har rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Kunder hos våra bildemonteringar:

Telefonkunder:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss över telefon kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer (vid fakturering)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Registreringsnummer

Kunder som handlar över disk:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar i våra butiker kan vara:

 • Registreringsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post

Kunder som lämnar in sin bil för skrotning:

 • Kopia på körkort
 • Registreringsnummer

Kunder hos våra verkstäder

 • Registreringsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Personnummer

Kunder hos våra däckverkstäder

 • Registeringsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Personnummer

Arbetssökande

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Atracco och våra koncernbolag behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varor.
 • Hantera eventuella garantiåtaganden
 • Förenkla köpprocessen för återkommande kunder
 • Lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.
 • Ge dig relevant och anpassad information i nyhetsbrev.
 • Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.
 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.

Vad gör vi med din information?

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingenKategorier av personuppgifterLagringstid
För att ta emot din förfrågan, skicka en offert och fullfölja en orderKöpeavtalNamn
Adress
Personnummer (vid fakturering)
Telefonnummer
E-post
Registreringsnummer
24 månader efter senaste köp eller offertförfrågan
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevsRättslig förpliktelseNamn
Adress
Personnummer (vid fakturering)
Telefonnummer
E-post
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lagstiftning
För att marknadsföra Atracco eller dess koncernbolag via e-post, telefon, post eller smsIntresseavvägningNamn
Adress
Telefonnummer
E-post
24 månader efter att du senast varit aktiv hos oss. Exempelvis genom att du handlat eller begärt en offert.
Avregistrera bilen och skrota denRättslig förpliktelseKopia på körkort
Registreringsnummer
Gula delen av registreringsbeviset
Kopia på körkort och registreringsbevis sparas till dess att vi avregistrerat bilen hos Transportstyrelsen. Därefter förstörs uppgifterna.Registreringsnummer sparas i våra system för att fullfölja informationsplikt mot Transportstyrelsen om vilka bilar som skrotats så länge som Transportstyrelsen kräver. När bilen avregistrerats klassar vi inte längre registreringsnumret som en personuppgift.
Utföra service på din bilKöpeavtalRegistreringsnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer 
24 månader efter senaste aktivitet hos oss.
Utföra skadereparation på din bilKöpeavtalRegistreringsnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer 
24 månader efter senaste aktivitet hos oss.
Leverera tjänst för däckhotellAvtal/Berättigat intresseRegistreringsnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer 
Vid avtalets upphörande. Därefter kan uppgifterna sparas ytterligare 12 månader för att säkerställa att dina däck är utlämnade samt marknadsföra liknande produkter/tjänster.

Var sparas dina uppgifter

Dina uppgifter kan sparas i olika system beroende på om det är en av våra verkstäder eller bildemonteringar som registrerat dig som kund. Här beskrivs var uppgifterna lagras.

Bildemonteringar:

Kunduppgifter lagras i den centrala kunddatabasen för affärssystemet DemoMax. Kunddatabasen delas av de i Märkesdemo ingående bildemonteringarna. Se www.markesdemo.se/info för information om vilka bildemonteringar som ingår i sammanslutningen.

Kunduppgifter kan även lagras i det äldre affärssystemet Fenix. Kunddata är då endast synlig för de inom AGAB ingående koncernbolagen.

Verkstäder:

Kunduppgifter lagras i skadehanteringssystemet CABAS där kommunikation med försäkringsbolag, bildemonterare och bildelsleverantörer sker.

Uppgifter lagras även i affärssystemet COBRA där fakturering och verkstadsplanering sker.

Däckverkstäder:

Uppgifter lagras för Örebro Bildemo AB i affärssystemet DemoMax. Kunddatabasen delas av de i Märkesdemo ingående bildemonteringarna. Se www.markesdemo.se/info för information om vilka bildemonteringar som ingår i sammanslutningen.

För däckverkstaden på Upplands Bildemontering AB lagras uppgifterna i affärssystemet Däckdata och delas inte utanför organisationen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen som beskrivs i denna integritetspolicy. Om det krävs för att fullfölja lagkrav kan vi komma att spara dina uppgifter under en längre tid.

Vi sparar dina uppgifter om dig som kund i max 24 månader efter ditt senaste köp eller aktivitet hos oss.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Bildemonterare:

De inom AGAB ingående koncernbolagen kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom koncernbolag, andra bildemonteringar inom Märkesdemo, samarbetspartners samt supportpersonal i våra IT-system.

Tredje part får använda uppgifterna i Märkesdemos centrala kundregister för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden. Det inom AGAB ingående bolaget Recopart AB, orgnr 556663-6261 är personuppgiftsansvarig för det gemensamma kundregistret i DemoMax.

Vid beställning av delar från bildemontering som inte ingår i Märkesdemo lämnas kunduppgifter endast ut i syfte att leverera de beställda delarna till dig som kund.

Bilverkstäder:

Kunduppgifter kan vid försäkringsärenden komma att delas med det försäkringsbolag där bilen är försäkrad samt den för skadan ansvariga verkstaden.

Uppgifter kan även komma att delas med reservdelsleverantörer och andra leverantörer av produkter och tjänster som berör din bil.

Däckverkstäder:

Uppgifter kan komma att lämnas ut till Compilator AB som tillhandahåller system för däckverkstäder och däckhotell.

För de fall där uppgifterna lagras i DemoMax kan uppgifterna komma att användas i Märkesdemos centrala kunddatabas för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg som kund hos AGAB. Vi har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på:

Atracco AB
Druveforsvägen 32
504 33 Borås

dpo@atracco.se